Wytyczne doboru blach fałdowych dachowych

Dobór blach fałdowych zależy głównie od:
–    strefy klimatycznej,
–    długości połaci, wielkości spadku, wysokości fałd oraz stosowanych zakładów blach,
–    czynników związanych z rozwiązaniami konstrukcyjnymi, szczegółami ich wykonania i jakości stosowanych materiałów – głównie materiałów uszczelniających.

Na dobór wysokości fałdy w blasze fałdowej mają wpływ następujące czynniki:
–    rozpiętość blachy i wielkość obciążenia zewnętrznego,
–    pochylenie dachu (spadek),
–    długość połaci dachowych,
–    rodzaj stosowanego zakładu blach na krawędziach podłużnych.

W pierwszej kolejności zostanie omówiony ostatni czynnik. Biorąc pod uwagę kształt zakończeń produkowanych w kraju blach fałdowych zagadnienie to sprowadza się najczęściej do stosowania zakładu podłużnego na jedną względnie dwie fałdy. Zakładki te zawsze winny być zorientowane z kierunkiem przeważających wiatrów. Przy spadku mniejszym niż około 55% (28,5°) konieczne staje się, przy pojedynczej zakładce, stosowanie uszczelki na grzbiecie fałdy. Zwykle jest to uszczelka ze spienionego miękkiego poliuretanu. Uszczelka w stanie wolnym (nie ściśnięta) powinna mieć wymiary 10×10 mm.

tmp7261-4Dążąc do zmniejszenia grubości spływającej w bruździe warstewki wody tylko położenie blachy pokazane na rysunku a jest poprawne, natomiast położenie blachy takie jak na rysunku b jest błędne. Niektóre blachy krajowe nie posiadają jednakowych podziałek fałd w arkuszu i jednakowych promieni zagięć w poszczególnych fałdach, dlatego też wprowadzono zakład poprzeczny uszczelniony podwójną uszczelką.

Wielkość zakładu poprzecznego blach (równolegle do okapu), zgodnie z PN, zależy od pochylenia połaci dachowych. Najmniejsze wartości tego pochylenia zależą od wysokości fałd blachy oraz od wielkości zakładu wzdłuż styku poprzecznego arkuszy blach.
Najmniejsze pochylenia dachów dotyczą pokryć z blach fałdowych bez styków poprzecznych lub o zakładach poprzecznych nie mniejszych niż:
•    300 mm w przypadku pochylenia połaci nie mniejszego niż 10%,
•    200 mm w przypadku pochylenia połaci od 10% do 15%,
•    150 mm w przypadku pochylenia połaci większego niż 15 %.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *