Przyczyny zawilgocenia stropodachów

Pęcherze, które tworzą się pod pokryciem papowym, są wypełnione powietrzem i parą wodną. Powstają one w wyniku parowania wilgoci znajdującej się pod pokryciem papowym podczas nagrzania powierzchni połaci dachowej w okresie gorącej pory letniej. Wilgoć gromadzi się w podłożu pod pokryciem z powodu jego dużego oporu dyfuzyjnego. Nadmierna wilgoć w’ podłożu może się tam zbierać z następujących powodów:
•    w wyniku dyfuzji pary wodnej eksploatacyjnej z pomieszczeń znajdujących się pod stropodachem i jej ewentualnej kondensacji pod pokryciem w okresie niskich temperatur.
•    z wilgoci technologicznej warstwy podpapowej (wylewki z zaprawy cementowej) przykrytej przed dostatecznym jej wyschnięciem,
•    z opadów atmosferycznych występujących bezpośrednio przed pokryciem dachu papą’

Czynniki te są przyczyną wtórnego zawilgocenia podłoża, stanowiąc źródło późniejszego parowania. W czasie spadku temperatury para wodna w pęcherzach wykrapla się i wytwarza się podciśnienie, które powoduje dalsze wciągnięcie wilgoci z warstwy wylewki lub gładzi cementowej. Wzrasta więc ilość wody w pęcherzach, a przy wzroście temperatury pęcherze te powiększają się. Z czasem nie wytrzymują one naprężeń rozciągających i pękają, powodując wciekanie pod pokrycie wody z opadów7 atmosferycznych. Pofałdowania i pęknięcia pokrycia papowego mają miejsce w wyniku odkształceń termicznych i technologicznych podłoża wykonywanego z zaprawy cementowej bez dylatacji.

Dotychczasowe obserwacje pokryć i przeprowadzona analiza pozwoliły na ustalenie ogólnych zasad zapobiegania opisanym zjawiskom, a mianowicie:
1.    Podłoże pod pokrycie powinno być suche, a wilgotne powietrze znajdujące się ewentualnie pod tym pokryciem – mieć możliwość swobodnego rozprężenia się bez powodowania bezpośredniego parcia na pokrycie papowe.
2.    Podłoże powinno być odpowiednio dyktowane, tak aby odkształcenia wskutek różnic temperatur nie przenosiły się na pokrycie papowe, powodując jego deformację czy nawet pęknięcia.
Z praktyki krajowej i zagranicznej wiadomo, że spełnienie podanych warunków nie zawsze jest możliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *